הצטרפות - הקמת חנות

1

פרטי החנות
2

בחירת החבילה המתאימה לי
 • חינם למתחילים

  0 ₪/לחודש
  • 150 מוצרים
  • עמלה 10.2% + עמלה לויזה 1.8% (12%)
  • ניהול מוצרים
  • ניהול הזמנות שהתקבלו
  • חנות פרטית באתר
  בחר אותי
 • למתקדמים

  99 ₪/לחודש
  • 250 מוצרים
  • עמלה 8.2% + עמלה לויזה 1.8% (10%)
  • ניהול מוצרים
  • ניהול הזמנות שהתקבלו
  • חנות פרטית באתר
  בקרוב
 • למקצוענים

  199 ₪/לחודש
  • 350 מוצרים
  • עמלה 7.2% + עמלה לויזה 1.8% (9%)
  • ניהול מוצרים
  • ניהול הזמנות שהתקבלו
  • חנות פרטית באתר
  בקרוב
 • מנוי V.I.P

  299 ₪/לחודש
  • 500 מוצרים
  • עמלה 6.2% + עמלה לויזה 1.8% (8%)
  • ניהול מוצרים
  • ניהול הזמנות שהתקבלו
  • חנות פרטית באתר
  בקרוב
תקנון www.Boisrael.co.il

תוכן עניינים
כללי 1
א. מהות האתר והיחסים בין הצדדים 2
ב. הסרת האחריות לתקינות האתר ולאבטחתו 2
ג. תנאי השימוש 3
ד. קנין רוחני 3
ה. הפסקת השימוש באתר ופיצוי 4
ו. הצהרות הספק והתחייבויותיו 4
ז. תשלומים ועמלות 6
ח. האחריות לתכנים 7
ט. מדיניות הגנה על פרטיות הספק והמידע העסקי שלו 7
י. שימוש במידע 8
יא. שיפוי 10
יב. הדין החל 10


הואיל וחברת ג'י אס סקסו בע"מ מפעילה אתר ו/או יישומון (להלן בהתאמה: האתר, החברה ו-היישומון; ובצוותא: האתר) בשם BO,
והואיל והאתר מהווה תשתית לגורמים פרטיים או מאוגדים המבקשים למכור באמצעותו טובין,
והואיל והספק מבקש להקים חנות מקוונת באתר,
והואיל והצדדים מבקשים להסדיר ביניהם את היחסים החוזיים הנוגעים להפעלת החנות המקוונת,
לפיכך הסכימו הצדדים כדלקמן:
כללי
1. המבוא להסכם זה מהווה חלקי בלתי נפרד ממנו.
2. הסכם זה מהווה את ההסכם המלא בין הספק לאתר (כהגדרתם למטה מזה), וכל שינוי בהסכם זה ייעשה בכתב וייחתם על ידי שני הצדדים.
3. הגדרות. לענין הסכם זה והאתר
א. "משתמש" משמעו מי שגולש באתר, מעיין בתכניו, נכנס לאיזו מהחנויות המקוונות בו (בין שהוא רוכש בה בין שאינו רוכש דבר), מעלה תכנים לאתר ו/או עושה בו שימוש אחר כלשהו.
ב. "מפרסם" משמעו מי שמציג פרסומת כלשהי באתר ו/או באיזו מהחנויות המקוונות באתר.
ג. "חנות מקוונת" משמעה האזור בתוך האתר המיוחד לספק נתון, ובו הוא מציג את סחורתו למכירה ומבצע מכירות שלה.
ד. "בעלי חנות מקוונת" משמעו בעלי הזכויות להפעיל את החנות המקוונת ו/או בעל השליטה ו/או בעל מניות ו/או זכויות התאגיד הפעיל את החנות המקוונת, ובכל המקרים – שהתקשרו בהסכם עם האתר.
ה. "ספק" משמעו שם כולל ו/או חלופי לחנות מקוונת ו/או לבעלי חנות מקוונת. למען הסר ספק, גם אדם יחיד רשאי להיות ספק.
4. כותרות הפרקים והסעיפים (מקום בו הדבר רלוונטי) הן לצרכי נוחות בלבד, ואינן משפיעות על תוכן ההסכם או על פרשנותו.
5. הכתוב בלשון זכר לנוחות בלבד, ואף לשון נקבה במשמע. הסכם זה פונה לגברים ולנשים באופן שווה. היחיד כולל את הרבים ולהיפך.
6. אין התחייבות מטעם האתר ו/או החברה להפעיל את האתר לפרק זמן מסויים ו/או כלשהו ו/או להפעיל האתר במתכונתו הנוכחית. יחד עם זאת, אם יחליט האתר על הפסקת פעילותו ייתן על כך הודעה מראש לספק בת 7 (שבעה) ימים.
7. האתר אינו מתחייב להימצאות ספקים מסויימים באתר, להמשך פעילותם באתר או להבדיל – לבלעדיות של ספק מסויים בתחומו באתר. ידוע לספק, שיהיו נותני שירותים דומים לו ומתחרים שלו באתר.
8. האתר והחברה שומרים לעצמם את הזכות לשנות, לתקן ולעדכן את האתר, להוסיף לו או לגרוע ממנו, לשנות את מראהו, את מבנהו ו/או מהותו, להוסיף פונקציות ו/או להורידן ולעשות כל שינוי אחר (להלן ביחד ו/או לחוד: שינויים) על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של האתר.
9. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר הרשומה למטה מזה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה . הספק מצהיר בזאת, שקרא באופן מיוחד את מדיניות הפרטיות של החברה.
א. מהות האתר והיחסים בין הצדדים
10. האתר משמש כתשתית (פלטפורמה) בלבד, שבאמצעותה יכולים ספקים ומשתמשים להתקשר בעסקאות ישירות ביניהם, וכגובֶה של תמורת הרכישה, כך שכספי הרכישה של מוצרים משולמים לאתר, והוא מעביר אותם לספק הרלוונטי.
11. ההתקשרות בעסקה ספציפית תהיה בין משתמש לספק הספציפי הרלוונטי. האתר לא יהיה מעורב בשום דרך בעסקה כלשהי בין משתמש לספק.
12. האתר עצמו אינו משמש אתר מכירות ואינו מוכר ו/או מציע למכירה דבר.
13. האתר יעמיד לרשות הספק שטח אחסון וממשק ניהול לחנות מקוונת, שבה יוכל הספק להציג את סחורתו לציבור הרחב.
14. ידוע לספק, שהאתר פונה בשלב זה לקהל הצרכנים הישראלי בלבד.
א. ידוע לספק, שפניה לקהל לקוחות שמחוץ לישראל, ובמיוחד לקהל לקוחות מהאיחוד האירופי, יעמיד את האתר (ואת הספק) בחובה לעמוד בדרישות רגולטוריות שונות, ביניהן דרישות הנוגעות להגנת פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לתקנות ה-GDPR, ובשלב זה האתר אינו מעונין בכך.
ב. הספק מודע לכך, שמשתמש ייחשף לתקנון שבראשו הודעה בדבר מגבלה זו.
ב. הסרת האחריות לתקינות האתר ולאבטחתו
15. האתר עושה ויעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר באופן רציף, ללא הפרעות וקריסות, וללא פגיעה טכנולוגית מצדדים שלישיים, דוגמת פצחנים, תוכנות נוזקה (malware), קריסת אתר, קריסת מנגנון התשלומים וכיו"ב.
16. האתר מאפשר תשלום באמצעות כרטיסי אשראי באינטרנט, והוא מצויד במערכת אבטחה בטכנולוגיה מתקדמת המיועדת להגן על המידע האישי והעסקי של הספק. בנוסף גם מנגנון הסליקה של אמצעי התשלום מאובטח בטכנולוגיה להגנת מידע, ובאופן כללי ינקוט האתר בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע המצוי באתר.
17. יחד עם זאת, אין דרך להבטיח הגנה מלאה מפני חדירות ו/או שימוש אסורים בידי צדדים שלישיים.
א. הספק מודע לכך, שפעולת האתר עלולה להשתבש, אם בשל שינויים או בשל פעולת גורמים שלישיים, שלאתר אין שום שליטה עליהם, ואם בשל הפסקה מוחלטת של קיום האתר. הפסקת פעילותו של האתר ו/או שיבוש כלשהו בו לא יהוו עילה לתביעה, דרישה או טענה כלשהי כנגד האתר.
ב. אשר על כן האתר לא יישא בכל אחריות ישירה ו/או עקיפה במקרים של גילוי ו/או שימוש במידע הנמסר על ידי ספק או בפגיעה בפעילות הספק הנובעים משימוש אסור כלשהו בידי צדדים שלישיים ו/או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים כלשהם, שאינם בשליטת האתר.
18. האתר אינו אחראי בשום צורה ואופן לנזקים מכל סוג שהוא, לרבות נזק, הפסד כספי, אובדן, אובדן מידע, פגיעה כתוצאה מהתכנים, הטרדות /או נזק אחר כלשהו, ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים, שייגרמו לספק כלשהו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה מפגיעה כלשהי במידע ו/או משימוש לרעה במידע, שאירעו שלא באשמתו של האתר.
ג. תנאי השימוש
19. החנות המקוונת תועמד לרשות הספק לשם מכירת טובין חוקיים ובאופן חוקי בלבד.
א. אין להשתמש באתר למטרה אחרת כלשהי, וכל שימוש אחר של הספק באתר יהווה הפרה יסודית של הסכם זה, והאתר שומר לעצמו את מלוא הזכויות בענין זה.
ב. למען הסר ספק אין האתר מתחייב להסכים לפרסם מוצר ו/או שירות כלשהו, ובפרט מוצרים שאינם מן התחום בו עוסק האתר.
20. במקביל לחתימה על הסכם זה יזדהה הספק לשביעות רצון האתר, ובכלל זה, מבלי להגביל לכך, ימסור מספר תעודת זהות, תעודה מזהה, שם מלא, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, תעודת עוסק מורשה, תעודת התאגדות, מסמכי ייסוד של תאגיד, מסמכים המעידים על מורשה החתימה והמורשה לביצוע פעולות מטעם התאגיד המלווים באישור עורך דין או רואה חשבון מטעם התאגיד, כי המסמכים בתוקף, פרטי חשבון בנק לזיכוי וכיו"ב כל פרט אחר, אשר על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של האתר יידרש לשם ההתקשרות בין הצדדים.
21. מסירת פרטי זיהוי כוזבים או התחזות לזולת עשויות להיות עבירות פליליות. כל ספק חייב למסור את פרטיו האמיתיים.
ד. קנין רוחני
22. האתר וכל המצוי בו, ובכלל זה, מבלי להגביל לכך, תכניו, צורתו, מהותו, מבנהו, עיצובו הגראפי, קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא המצויים בו הם קניינו הרוחני הבלעדי של האתר, למעט מקום בו הוסכם בין החברה לספק אחרת.
23. חל איסור מוחלט על עשיית שימוש, העתקה, הפצה, הצגה, פרסום, שידור, וכיו"ב של האתר ו/או כל המצוי בו על ידי גורם כלשהו ללא רשותו המפורשת מראש בכתב של האתר.
24. ספק לא יפגע בדרך כלשהי, ובכלל זה בדרך של שימוש, העתקה, הפצה, הצגה, פרסום, שידור, וכיו"ב, בזכויותיהם של צדדים שלישיים, ובכלל זה, מבלי להגביל לכך, זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים וסימני מסחר.
25. במקרה של פגיעה בקנין רוחני של האתר ו/או של צדדים שלישיים רשאי האתר לפעול בכל עת להפסקת הפגיעה, ובכלל זה להפעיל נוהל של הודעה והסרה.
26. האתר לא יחוב כלפי גורם כלשהו בשל פגיעה בזכויות הקנין הרוחני שלו על ידי גורמים שלישיים, ובכלל זה פגיעה שנעשתה באתר.
27. למען הסר ספק האתר יהיה רשאי להשתמש בפרסום של הספק באתר באופן מקביל.
ה. הפסקת השימוש באתר ופיצוי
28. לאתר תהיה הזכות להוריד מהאתר חנות מקוונת אשר ו/או לסיים באופן מיידי התקשרות עם ספק כלשהו, אשר:
א. יחרוג באופן כלשהו מתנאי הסכם זה על תיקוניו ושינוייו מעת לעת.
ב. ישתמש באתר באופן בלתי הולם בדרך של ביצוע עבירות, עוולות, לשון הרע, גסות רוח, גזענות, אפלייה בקבלת מוצרים ושירותים כמובן המונח בחוק, הטרדה, התנהגות לא הולמת, ו/או שידול לאיזה מאלה.
ג. לא ישלם לאתר את התשלומים המגיעים ממנו.
29. האתר רשאי למסור פרטים לרשויות חוק ו/או לכל גורם סטטוטורי, ו/או לנקוט בכל צעד חוקי לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט על מנת להפסיק התנהגות פוגענית ו/או המהווה עבירה.
ו. הצהרות הספק והתחייבויותיו
30. הספקים מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן בהתייחס לחנות המקוונת שבבעלותם ו/או בהחזקתם ו/או בשליטתם:
א. כל העסקאות מול המשתמשים באתר תתבצענה ישירות בין החנויות המקוונות למשתמשים. לא תהיינה לספקים שום טענות ו/או דרישות כלפי האתר בנוגע לעסקאות כלשהן שנעשו בחנות המקוונת.
ב. החנות המקוונת תקיים את כל החוקים על פי דיני מדינת ישראל, תימנע מכל פעילות פלילית, ובכלל זה בתחום הלבנת הון והעלמת מס.
ג. החנות המקוונת תכבד את זכויות המשתמשים בהתאם לדיני הגנת הצרכן בכלל, וחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 וכל התקנות המותקנות מכוחו בפרט.
ד. החנות המקוונת תקיים באופן מדוקדק את כל הכללים הנוגעים לביטול עסקה והחזר כספים בגין ביטול עסקה.
ה. החנות המקוונת תעמוד בכל הכללים הנוגעים להפצת פרסומות בכלל ולחוק הספאם (סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב-1982).
ו. החנות המקוונת תקיים שירות לקוחות ברמה סבירה.החנות המקוונת תכבד את פרטיותם של המשתמשים בכלל ותפעל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הפרטיות התשע"ז-2017 בפרט.
31. הספקים מצהירים לגבי כל הטובין המוצגים למכירה בחנות המקוונת כי הם:
א. קיימים בפועל;
ב. מצויים בבעלותה החוקית של החנות המקוונת והיא מסוגלת לספקם לרוכש;
ג. אינם מהווים גניבת עין ואינם מהווים הטעיה של הצרכן באשר למותג ו/או ליצרן ו/או לאיכותם;
ד. זכויות הקנין הרוחני המלאות בגין הטובין המוצגים למכירה, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, שייכות באופן מלא לספק; ולחלופין – יש לספק הרשאה מפורשת מבעלי זכויות הקנין הרוחני להציג את הטובין, לסחור בהם, למכור אותם ולקבל את תמורתם;
ה. המצגים בחנות הוירטואלית באשר לטיבם, טבעם, איכותם, הכמות הזמינה לרכישה והמחיר של הטובין, ארץ הייצור, שם המותג והיצרן – כולם מדוייקים;
32. מקום בו סוג הטובין או הטובין הספציפיים מצויים תחת רגולציה ו/או פיקוח כלשהם הושגו כל האישורים הנדרשים על מנת להחזיק ו/או לייצר ו/או למכור את הטובין.
א. מקום בו יידרשו החנות המקוונת ו/או בעלי החנות המקוונת על ידי האתר להציג אישורים ו/או אסמכתאות כלשהם בקשר לטובין, יציגו את המסמכים המקוריים תוך שבעה ימים ממועד הדרישה.
ב. מקום בו הנסיבות תדרושנה – על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של האתר – הצגה בתוך פרק זמן קצר יותר, יוצגו האישורים ו/או האסמכתאות בתוך פרק הזמן, שידרוש האתר.
33. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מקום בו הטובין הנמכרים הם מזון ו/או מוצרי קוסמטיקה ו/או תרופות ו/או תכשירים רפואיים ו/או כל סוג אחר של מוצר הדורש אישורים רגולטוריים או אחרים מכל גורם שהוא, מצהירים הספקים, כי
א. התקבלו כל האישורים הנדרשים ממשרד הבריאות, המכס, השירות הוטרינרי, או כל גורם רלוונטי אחר בארץ ו/או בחו"ל לתקינות הטובין ולזכותו של הספק הספציפי לסחור בהם;
ב. האישורים בתוקף, מתייחסים לטובין המסויימים הנמכרים בחנות המקוונת, לא חל שינוי כלשהו העלול לבטל את תוקף האישורים ו/או להופכם לבלתי רלוונטיים,
ג. הטובים בטוחים, הגייניים ועומדים בכל הדרישות על מנת למנוע סכנה לחייהם או לבריאותם של הצרכנים.
34. החנות המקוונת תציין בפני המשתמשים באופן בולט קיומם של רכיבים אלרגניים או כל גורם מסכן אחר בטובין.
35. הספק הוא הבעלים ו/או בעל הזכות המשפטית המלאה להציג את התוכן ו/או המודעות המועלים על ידו ו/או בשמו לאתר, ובכלל זה תמונות ו/או באנרים ו/או קטעי וידיאו ו/או כל חומר אחר, אשר עשוי לחסות תחת זכויות יוצרים.
א. בהעלאת התכנים ו/או המודעות לאתר אין הפרה של זכויות קנין רוחני משום סוג שהוא, ובפרט זכויות יוצרים של צדדים שלישיים.
ב. העלאת התכנים ו/או מודעות הפרסום לאתר נעשית בהתאם לכל דין ומבלי לפגוע בצד שלישי כלשהו, ובכלל זה, מבלי להגביל לכך, בדרך של לשון הרע ו/או פגיעה בזכויות קנין ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פרסום פרטי קטינים באופן האסור על פי חוק ו/או באופן המנוגד להליך משפטי בדלתיים סגורות.
36. החנות המקוונת תחזיק בפוליסת ביטוח לביטוח נזקי צד ג' כתוצאה מהשימוש בטובין שיירכשו בחנות המקוונת. הפוליסה תכלול את האתר כמבוטח נוסף, תכלול תנייה המאפשרת כפל פיצוי לאתר, וכן תכלול סעיף השולל אפשרות לבטל את הפוליסה ו/או להסיר את האתר כמבוטח, ללא הודעה בכתב בת 30 יום מראש לאתר.
37. הספק נותן בזאת הסכמתו המפורשת ומראש לנציגי האתר לקבל לעיונם באופן מיידי על פי דרישה איזה מהאישורים ופוליסות הביטוח הנזכרים לעיל לשם וידוא, כי החנות המקוונת עומדת בדרישות הנזכרות לעיל.
38. הספק מודע לכך, ששימוש באתר לשם ביצוע פעולות פליליות ו/או באופן רשלני ו/או תוך הפרה של איזו מהתחייבויותיו דלעיל ו/או באופן המסב נזק למשתמשים ו/או לאתר יפגע באתר, בחברה, בבעלי מניותיה, במנהליה, בעובדיה, בשלוחיה ובצדדיה הקשורים ויסב להם נזקים רבים ושונים.
א. לפיכך, מלבד התחייבות השיפוי הכלולה למטה מזה מתחייב הספק לפצות את האתר, החברה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, שלוחיה וצדדיה הקשורים בגין כל נזק, שייגרם להם כתוצאה מפעולה ו/או מחדל אסורים של הספק ו/או מי מטעמו, אם לפי חוק ואם לפי הסכם זה, ובכלל זה, מבלי להגביל לכך פגיעה במוניטין, אובדן רווח והכנסה, הפסדים, הוצאות, ובכלל זה הוצאות משפטיות, ירידה במספר הכניסות לאתר, ירידה ברווחים המופקים מהאתר, וכל הפסד אחר.
ב. במקרה של גורמים אנושיים מתחייב הספק לפצות גם בגין כאב וסבל ועוגמת נפש.
39. הספק יימנע מכל צורה של גניבת תעבורה לאתר, ובכלל זה, אך מבלי להגביל לכך,
א. יימנע מהצבת קישור בחנות המקוונת המוביל לאתר של הספק או של גורם אחר כלשהו;
ב. לא ישתמש במילות חיפוש במנועי החיפוש הכוללות את שם האתר, כתובתו או מאפיינים מזהים של האתר, על הטיותיהם השונות.
סעיף זה יפורש באופן המרחיב ביותר, והפרתו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
40. כל ההצהרות דלעיל תמשכנה לעמוד בתוקף לכל אורך תקופת השימוש באתר וכל עוד לא הודיע הספק אחרת לאתר. מקום בו ההקשר דורש, תעמודנה ההצהרות דלעיל בתוקף גם לאחר סיום היחסים בין הצדדים.
ז. תשלומים ועמלות
41. התשלום עבור טובין כלשהם, שירכוש משתמש בחנות מקוונת כלשהי, יבוצע באמצעות כרטיס אשראי במערכת התשלומים של האתר וייכנס לחשבון פקדון של האתר.
42. למען הסר ספק, האתר אינו אחראי לכרטיס האשראי ולהתקשרות מול חברות האשראי והסליקה. ככל שתסורב עסקה על ידי חברת אשראי ו/או סליקה, מוותר בזאת הספק על טענה כלשהי כלפי האתר ו/או מי מטעמו.
43. ביטול עסקאות ייעשה על ידי משתמשים ישירות מול הספק. הספק מתחייב לעמוד באופן מלא וללא סייג בהוראות חוק הגנת הצרכן (ביטול עסקאות) התשע"א-2010 על תיקוניו מעת לעת.
44. עבור השימוש באתר ישלם הספק לאתר את הגבוה מבין סך ____ ₪ (במילים: _______) בחודש, או ___% (במילים: _________ אחוזים) מההכנסות ברוטו ששולמו באתר עבור מוצריו של הספק (להלן: עמלת הטיפול).
45. היה ויספק האתר שירותים נוספים לספק, כגון סיוע בהעלאת תכנים לחנות המקוונת, קישור אל מפרסמים, התאמות החנות המקוונת לאתר ו/או כל שירות אחר, יתומחר השירות על פי הסכם ספציפי, וייחשב לחלק מעמלת הטיפול לכל דבר וענין כמפורט בפרק זה. למען הסר ספק, סיוע בהעלאת תכנים או בכל ענין אחר לא יסיר מהספק את האחריות הבלעדית לתכנים ואת התחייבויותיו הקבועות בהסכם זה, ולא יעביר איזו מהתחייבויותיו או מאחריותו, כולה או חלקה, אל האתר.
46. האתר יעמיד לרשות הספק שירות לקוחות בכתובת info@boisrael.co.il לשימוש באתר.
47. הספק נותן בזאת הרשאה מפורשת לאתר לנכות מתוך הסכומים המוחזקים אצלו את עמלת הטיפול. בנוסף, היה וקיים חוב תלוי ועומד כלשהו של הספק לאתר, מייפה בזאת הספק את כוחו של האתר ומורה לו מפורשות ובאופן בלתי חוזר לנכות מתוך כספים המוחזקים אצלו עבור הספק את כל הסכומים הנדרשים לשם סילוק חובו של הספק לאתר.
48. ככל שהדבר נדרש ייחשב הדבר, כאילו יש לאתר שעבוד צף מדרגה ראשונה על כל הכספים המוחזקים אצלו עבור הספק, והוא יהיה בעל הזכות הראשונה להיפרע מהם עד לכיסוי מלוא חובו של החייב.
49. האתר יעביר לספק את הכספים שנגבו עבורו לאחר ניכוי כל הסכומים המגיעים לאתר מן הספק בכל 14 לחודש קלנדרי. הסכומים לא יישאו ריבית ו/או הצמדה.
ח. האחריות לתכנים
50. כל המופיע באתר ו/או באיזה ממדוריו, התכנים והמודעות המוצגים בו, ובכלל זה, מבלי להגביל לכך, מאמרים, כתבות, הפניות ו/או לינקים, השוואות מחירים, עצות מומחים, המלצות, נתוני מבחנים או סקרים, דעות משתמשים ו/או מפרסמים ו/או כל גורם שאינו האתר, וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (להלן: הפרסומים) הם על אחריות הגורמים המפרסמים ו/או המשתמשים בלבד, ואין לאתר אחריות כלשהי על תוכן זה.
51. השימוש על ידי משתמש באתר ו/או באיזה מהפרסומים שבו הינו על אחריות המשתמש בלבד. הרישום על ידי משתמש לאתר ו/או לשירות כלשהו בו מהווה הסכמה מפורשת לאמור בסעיף זה.
א. בהתאם לאמור לעיל אין האתר מחוייב להסיר תוכן ו/או מודעות המועלים לאתר על ידי משתמשים ו/או מפרסמים, והספק מוותר בזאת על טענה כלשהי בענין זה.
ב. מבלי לפגוע באמור לעיל לאתר הרשות והסמכות המלאות על פי שקול דעתו הבלעדי והמוחלט להסיר ו/או למחוק ו/או לשנות פרסומים באתר, והכל בכפוף להסכמות אחרות, ככל שישנן.
52. ככל שנפגע הספק מתוכן כלשהו שהועלה לאתר, הסעד היחיד שיעמוד לרשותו כנגד האתר הוא סעד של הסרה, וזאת בתנאי שנעשתה דרישה מפורשת בכתב המפנה את האתר לתוכן הפוגעני לכאורה, פירוט של מהות הפגיעה, ונימוקים להסרת התוכן ו/או הפרסום (להלן: דרישה להסרה).
53. עם קבלת דרישה להסרה יפעל האתר על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, והוא רשאי:
א. לדחות את הבקשה להסרה;
ב. להסיר את התוכן;
ג. להעביר את הדרישה להסרה לגורם המפרסם ולתת לו הזדמנות להשיב לדברים בתוך 7 (שבעה) ימים; ולאחר מכן להחליט כיצד לפעול על פי החלופות הנזכרות לעיל.
54. האתר לא יישא בשום נזק, והספק פוטר בזאת את האתר בפטור מלא וגמור מכל אחריות לנזק, ומכל נזק מכל סוג שהוא, ובכלל זה נזקים ישירים, עקיפים, צפויים, בלתי צפויים, תוצאתיים, הפסדי רווח והכנסה, אובדן הכנסה, הפסדים הנובעים מהסתמכות על אספקת הטובין המוזמנים, נזקים מיוחדים וכל נזק אחר שאירע לספק בשל פעולה ו/או מחדל מכוונים ו/או רשלניים כלשהם מצד משתמש ו/או מפרסם ו/או צד שלישי כלשהו.
55. הספק יהיה רשאי להוסיף לחנותו המקוונת תקנון שיהווה הסכם מול המשתמש בנוסף לתקנון האתר, או להסתפק באמור בתקנון האתר. יחד עם זאת, מובהר למען הזהירות ובאופן מפורש, כי ויתור מצדו של ספק להוסיף תקנון נוסף לחנותו המקוונת והסתפקות בתקנון האתר לא תטיל בשום אופן חבות כלשהי על האתר ו/או על מי מטעמו.
56. האתר לא יישא באחריות לפעולה בלתי חוקית ו/או בניגוד לחוק של מי מהמשתמשים ו/או הספקים האחרים ו/או המפרסמים ו/או צד שלישי כלשהו.
ט. מדיניות הגנה על פרטיות הספק והמידע העסקי שלו
57. האתר מתחייב לא לעשות כל שימוש לרעה בפרטים ובנתונים המתקבלים מהספק.
58. הספק מתחייב לשמור על שם המשתמש והסיסמא שלו בסודיות, לא להעבירם לגורם שלישי כלשהו ללא רשות, ולעשות בהם שימוש באופן המקטין את הסיכון לפגיעה בפרטיותו ובמידע העסקי שלו.
59. האתר לא יישא באחריות לנזק כלשהו שאירע לספק כתוצאה ממסירת פרטיו לשימושו של צד שלישי כלשהו.
60. האתר מתחייב להגן על פרטיותם של הספק בהתאם לחוק בכלל ולחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 למעט כאמור בפרק זה. האתר יעשה שימוש בפרטיו האישיים של הספק במקרים הבאים, ובתנאי שהדבר מתחייב:
א. שיפור השירות;
ב. תחזוקת השירות והאתר;
ג. יצירת קשר עם הספק;
ד. מסירת הפרטים האישיים למוסד חוקי כלשהו בהתאם לדרישה ו/או חובה על פי חוק;
ה. מסירת הפרטים האישיים לצד שלישי כלשהו, אשר הציג בפני האתר הוכחות לכאורה לשימוש בניגוד לחוק ו/או הסכם זה על ידי הספק, ולפגיעה, שנגרמה לו כתוצאה מהשימוש האסור כאמור.
ו. לשימושים המפורטים למטה מזה.
61. לאתר הזכות לשנות מדיניות ההגנה על פרטיות הספק בכל עת בהתראה בת 10 (ימים) מראש, אשר תימסר לספק, והמדיניות החדשה תחול על הספק.
י. שימוש במידע
62. השימוש באתר עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצע הספק באתר. מבלי להגביל לכך הדבר כולל מידע אישי (ככל ובהיקף, שמידע כזה נמסר על ידי הספק), עיון בעמודים, תשובות למשאלים, בדיקת מחירים, סחורה שהוצגה, עסקאות שנעשו וכיו"ב (להלן ביחד ולחוד: המידע).
63. הספק מודע לכך, שהאתר מפעיל Cookies ומסכים לכך.
64. המידע יישמר במאגרי החברה.
65. הספק מסכים לכך, שהאתר יעשה במידע אודותיו שימוש כמותר על פי חוק ובייחוד לצרכים הבאים:
א. מתן השירותים ו/או אספקת המוצרים בהתאם לעסקאות ספציפיות, שביצעו הספק (לדוגמא – כתובת למשלוח המוצר).
ב. התאמה אישית של מרכיבים, נושאים, מודעות ופרסומות באתר בהתאם לתחומי התעניינותו וצפיותיו של הספק.
ג. קבלת דוא"ל ו/או פקס ו/או מסרונים (SMS) ו/או משלוחם ו/או יצירת קשר באופן אחר עם הספק על ידי האתר ו/או מפרסמים באתר ו/או צדדים קשורים לאתר.
ד. הסכמה זו תיחשב ל"הסכמה מפורשת מראש" כמובנו של המונח בסעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
i. הספק מתיר בזה לאתר למסור למפרסמים מידע אודותיו ממאגרי האתר, ובלבד שהמידע לא יאפשר זיהוי אישי של הספק.
ii. בתקנון זה "זיהוי אישי של הספק" (או כל הטיה של מונח זה) משמעו, מבלי להגביל לכך, שם, מספר זהות, כתובת, מספר טלפון נייח או נייד, כתובת דוא"ל וכל פרט מזהה אחר.
ה. הספק יוכלו להסיר שמו מרשימת התפוצה בכל עת, ולא ימשיך לקבל מהאתר מתן אפשרות לרכישת או מכירת מוצרים שונים כדוגמת אלה המתפרסמים בלוחות המודעות של האתר.
ו. משלוח דוא"ל ו/או מסרונים על ידי החברה לשם יידוע הספק במבצעים שונים, מידע על פעילות החברה ועוד.
ז. שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם וזאת לטובת כלל המשתמשים והגולשים, ובכלל זה מפרסמים וספקים.
66. הפרסומות באתר עשויות להיות מנוהלות על ידי חברות פרסום צד ג' בהתאם להרשאת האתר, אך ללא שליטת האתר. ניהול הפרסומות מתבצע באמצעות קבצי "COOKIES" הנוצרים במחשבו האישי של המשתמש ו/או המפרסם ו/או הספק ואוספים מתוכו מידע המשמש את המפרסמים להתאמת הפרסומות לספק הספציפי.
א. הספק יכול ורשאי לחסום את קבצי ה-"COOKIES" במחשביו ואף למחוק את אלה שנוצרו על ידי עדכון ההגדרות הרלוונטיות לכך.
67. האתר יוצר אף הוא קבצי "COOKIES" במחשבו האישי של המשתמש ו/או המפרסם ו/או הספק, ובכך אוסף עליו מידע המתייחס לסוג הענין וצורת השיטוט שלו במירשתת, כמו גם לעסקאות שביצע. המידע הנאסף באמצעות ה-"COOKIES" משמש את האתר לצרכים פנימיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר לנוחות הספק. שימוש זה במידע כפוף להתחייבויות ולמגבלות בהסכם זה.
א. הספק יכול ורשאי לחסום את קבצי ה-"COOKIES" במחשביו ואף למחוק את אלה שנוצרו על ידי עדכון ההגדרות הרלוונטיות לכך.
68. הספק מתיר בזה לאתר באופן מפורש לשלוח לו דואר פרסומי וכן להעביר את פרטי ההתקשרות עימו למפרסמים באתר לשם קבלת דואר בעל תוכן פרסומי, ובלבד ש:
א. הדבר לא יטיל עליו חיוב כספי;
ב. יהיה רשאי להפסיק שירות זה – מצד האתר, החברה או המפרסמים – על פי דרישתו בכל עת. היה ויפנה ספק לאתר באיזה מאמצעי הקשר הנמצאים באתר ו/או באופן אחר ויבקש הפסקת משלוח של דואר פרסומי, יפעל האתר בהתאם ויעביר הודעה זו למפרסמים, על מנת שיפעלו כך גם כן.
ג. יהיה רשאי לדרוש, שמידע המתייחס אליו לא יועבר עוד לאנשים, סוג בני אדם או אנשים מסויימים, ובכלל זה לחברות ו/או לגופים כלשהם, באופן קבוע או לזמן מוגבל. האתר והחברה יפעלו על פי הנחיה זו לאלתר.
i. מבלי לפגוע באמור לעיל בס"ק ג' מובהר בזה, שהמידע המצוי בידי האתר ו/או החברה יישמרו במאגרי המידע הפנימיים שלה בהתאם לחוק ולהסכם זה.
69. האתר יהיה רשאי למסור לצדדים שלישיים – ואלה יהיו רשאים להעבירו הלאה עוד ללא הגבלה – מידע אודות הספק לצורך ניתוח מידע סטטיסטי, התאמת מודעות, שיפור פעילות האתר, שיפור השירות, התאמת המוצרים לדרישות הקהל וכיו"ב. בכל מקרה של מסירת פרטים כאמור, יימסרו הפרטים ללא פרטים מזהים, כך שלא ניתן יהיה לזהות את הספק.
70. ספק יהיה רשאי לדרוש מחיקתו ממאגרי המידע של האתר. במקרה כזה יימחקו כל הרישומים במאגר הנוגעים למבקש, אך מובהר בזה, שבקשת המחיקה עצמה, ותיעוד הפעולות, שבוצעו על ידי המבקש באתר, ובכלל זה הזמנות משתמשים מאותו ספק, לא יימחקו.
יא. שיפוי
71. הספק מתחייב בזאת לשפות את האתר, בעלי המניות בחברה בעלת האתר, מנהלי האתר, עובדיו, שלוחיו או צדדיו הקשורים (להלן, ביחס לכל אחד מאלה לחוד, בין אדם טבעי בין יישות משפטית: אדם משופה) בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מפעולה ו/או מחדל כלשהם של הספק, תהא העילה המשפטית לנזק כאשר תהא – חוזית, נזיקית, עשיית עושר ולא במשפט, לשון הרע, פלילית או אחרת.
72. השיפוי יחול ביחס לכל טענה, בין של משתמש ו/או מפרסם ו/או ספק, בין של צדדים שלישיים, המופנית כנגד מי מהאנשים המשופים.
73. השיפוי יחול ביחס לכל סוג של נזק, בין שנפסק בבית המשפט, בין שהוסכם בפשרה, בין שאין לגביו הכרעה, ובכלל זה, אך מבלי להגביל לכך, פיצוי שניתן לתובע/דורש, הוצאות בניהול ההתמודדות עם הדרישה או ההליך המשפטי, שכר טרחת עורך דין, אנשי מקצוע, יועצים, והוצאות שונות המוצאות במסגרת ההתמודדות עם הדרישה הכספית, בין בבית המשפט, בין מחוצה לו.
יב. הדין החל
74. על הסכם זה לרבות תוקפו ופרשנותו יחולו דיני מדינת ישראל המהותיים והפרוצדוראליים, מבלי לתת תוקף לכללי ניגוד הדינים.
א. סמכות השיפוט הבלעדית בסכסוך כלשהו הנובע מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.
ב. סמכות שיפוט זו תחול מבלי להתחשב במיקום הספק, מיקום השרת, מיקום פעילות האתר ו/או כל שיקול אחר, והספק נותן בזה הסכמתו המפורשת לסמכות שיפוט זו.
ג. הספק והאתר מבקשים בזה מכל בית משפט בכל מקום שהוא בעולם, למעט בית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו, לדחות תביעות כלשהן המוגשות שם בקשר להסכם זה.
75. היה והספק נמצא או מאוגד מחוץ לישראל או מפעיל את עסקיו שם או שמשרדו הראשי מחוץ לישראל, הוא מסכים בזאת לכל בקשה של האתר במקרה הצורך להמצאת כתבי בי דין אל מחוץ לישראל.
76. למרות האמור לעיל, היה ויבחר האתר על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט להעביר סכסוך כלשהו לבוררות, יועבר הסכסוך להכרעה בדרך של בוררות בפני בורר דן יחיד המוסכם על הצדדים.
א. היה ולא יגיעו הצדדים להסכמה על זהות הבורר תוך 14 יום, ימונה הבורר על ידי יו"ר מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין בישראל.
ב. הבורר ידון לפי הדין הישראלי המהותי וינמק את פסק הבוררות. סדרי הדין ודיני הראיות לא יחולו על הבוררות. לא תהיה אפשרות לערער על פסק הבורר.
ג. סעיף בוררות זה ישמש הסכם בוררות.

אני קראתי והבנתי את תקנון האתר